Registrering

Felt merket med * er obligatoriske


Dette feltet er påkrevd
Brukernavn er påkrevd

Passord sendes på SMS etter registrering

Kontaktperson


Dette feltet er påkrevd
Dette feltet er påkrevd
+47 Norge Dette feltet er påkrevd

f.eks. 12345678 (ingen mellomrom)

+47 Norge Dette feltet er påkrevd

f.eks. 12345678 (ingen mellomrom)

Dette feltet er påkrevd

Besøksadresse


Dette feltet er påkrevd
Dette feltet er påkrevd
Dette feltet er påkrevd
Dette feltet er påkrevd

Postadresse


Dette feltet er påkrevd
Dette feltet er påkrevd
Dette feltet er påkrevd
Dette feltet er påkrevd

Fakturaadresse


Dette feltet er påkrevd
Dette feltet er påkrevd
Dette feltet er påkrevd
Dette feltet er påkrevd
Dette feltet er påkrevd
Dette feltet er påkrevd

Kommunikasjon


Databehandleravtale


1. Avtalens hensikt
Avtalens hensikt er å regulere rettigheter og plikter etter Lov av 14. april 2000 nr. 31om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og forskrift av 15. desember 2000 nr. 1265 (personopplysningsforskriften). Avtalen skal sikre at personopplysninger om de registrerte ikke brukes urettmessig eller kommer uberettigede i hende.
Avtalen regulerer databehandlers bruk av personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige, herunder innsamling, registrering, sammenstilling, lagring, utlevering eller kombinasjoner av disse.

2. Formål
Dentalforum as (databehandler) er produsent og videreformidler av individuelt tilpasset medisinsk utstyr. Bestilling av varer og tjenester foregår elektronisk via portal eller via manuelle ordre. I bestillingen skal det oppgis en avidentifisert pasient referanse som er kryssreferansen mellom kunde og databehandler. Kunde må ikke oppgi identifiserbar informasjon som fullt navn, fødselsdato eller personnummer Databehandler deler opplysningene i bestillingen internt på laboratoriet samt med underleverandører i Norge og utlandet.
Opplysningene brukes kun til fremstilling av ordre bestilt av kunde.
Ordre registreres i vår elektroniske pasientjournal. Vi benytter Dent Lab Manager et fagsystem som tilfredsstiller løsningsbeskrivelsen utarbeidet av Norges tannteknikerforbund, godkjent av Helsedirektoratet og sekretariatet for Normen. Dette systemet ivaretar pasientens rettigheter, og sikrer sporbarhet til ordre, prosedyrer, materialer og batch.

3. Databehandlers plikter
Databehandler skal følge de rutiner og instrukser for behandlingen som behandlingsansvarlig til enhver tid har bestemt skal gjelde.
Databehandler plikter å gi behandlingsansvarlig tilgang til sin sikkerhetsdokumentasjon, og bistå, slik at behandlingsansvarlig kan ivareta sitt eget ansvar etter lov og forskrift.
Behandlingsansvarlig har, med mindre annet er avtale eller følger av lov, rett til tilgang til og innsyn i personopplysningene som behandles og systemene som benyttes til dette formål. Databehandler plikter å gi nødvendig bistand til dette.
Databehandler har taushetsplikt om dokumentasjon og personopplysninger som vedkommende får tilgang til iht. denne avtalen. Denne bestemmelsen gjelder også etter avtalens opphør.

4. Bruk av underleverandør
Kunde er innforstått med at databehandler benytter underleverandører i Norge og i utlandet. Underleverandører er eksempelvis produsenter av medisinsk utstyr (hel- eller delleveranse) samt drift og sikkerhetskopi av databaser.
Samtlige som på vegne av databehandler utfører oppdrag der bruk av de aktuelle personopplysningene inngår, skal være kjent med databehandlers avtalemessige og lovmessige forpliktelser og oppfylle vilkårene etter disse. Dentalforum skal inngå databehandleravtale med sine underleverandører

5. Sikkerhet
Databehandler skal oppfylle de krav til sikkerhetstiltak som stilles etter personopplysningsloven og personopplysningsforskriften, herunder særlig personopplysningslovens §§ 13 – 15 med forskrifter. Databehandler skal dokumentere rutiner og andre tiltak for å oppfylle disse kravene. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig på behandlingsansvarliges forespørsel.
Avviksmelding etter personopplysningsforskriftens § 2-6 skal skje ved at databehandler melder avviket til behandlingsansvarlig. Behandlingsansvarlig har ansvaret for at avviksmelding sendes Datatilsynet.

6. Avtalens varighet
Avtalen gjelder så lenge databehandler behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig.

7. Lovvalg og verneting
Avtalen er underlagt norsk rett og partene vedtar Oslo tingrett som verneting. Dette gjelder også etter opphør av avtalen.

Jeg bekrefter å ha gjort meg kjent med innholdet i avtalen og aksepterer avtalevilkårene.


Velkommen til